Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższy Regulamin stanowi zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem internetowym www.kuchniamateusza.pl oraz zasady zawierania umów sprzedaży Produktów.

2. Właścicielem i Administratorem Sklepu jest Stowarzyszenie Excalibur, ul. Suwalska 5/7, 65-548 Zielona Góra, Polska, NIP 9291844887, REGON 081003320, KRS 0000403408. Kontakt: +48 792 026 005, kontakt@kuchniamateusza.pl, zwana dalej Usługodawcą.


ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna.

2. Klient może dokonać Zamówienia bez Rejestracji.

3. Warunkiem dokonania Rejestracji i/lub Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu. Klient musi przestrzegać Regulaminu.

4. Informacje podane przez Klienta podczas Rejestracji lub wymagane przy zakupach bez Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Usługodawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.

5. Sklep sprzedaje Produkty za pośrednictwem Internetu. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Prezentowane w Sklepie fotografie nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a kolory mogą odbiegać od rzeczywistych z powodu różnicy w kalibracji monitorów czy profilów barwnych w danym komputerze.

6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

7. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Polski.


ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Klient może składać Zamówienia nieustannie, ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.

2. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować Zamówienia z powodu niedostępności zamówionego Produktu, zawiadomi o tym Klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca otrzymał zapłatę – zwróci w terminie 7 Dni Roboczych całą otrzymaną kwotę. Kwota nie będzie zwrócona, jeżeli Klient zdecyduje się na inny Produkt.

3. Klient może przy składaniu Zamówienia wybrać sposób dostawy Produktu. Dostępne sposoby dostawy Produktu to odbiór osobisty (bezpłatny), wysyłka kurierem (kosz 20zł) oraz Poczta Polska (koszt 10,00 zł).

4. Sprzedawca dopuszcza możliwość osobistego odbioru Produktu, po uprzednim potwierdzeniu terminu odbioru produktu.

5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą.

6. Klient ma wgląd do postępu realizacji Zamówienia.

7. Klient musi opłacić Zamówienie (w opcji z wysyłką) w ciągu 2 dni roboczych. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

8. Czas realizacji zamówienia to 1-3 dni roboczych licząc od momentu zaksięgowania opłacenia Zamówienia. Dodatkowo: odbiór osobisty musi odbyć się w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania zamówienia (jeśli Klient nie skontaktuje się z Usługodawcą w celu odbioru Zamówienia w tym terminie Zamówienie zostanie anulowane).

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania Promocji na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

5. Promocje, zniżki, kody promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

6. Dostępne formy płatności to gotówka przy odbiorze osobistym, przelew bankowy oraz płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

7. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci dowodu sprzedaży/paragonu.

8. Rachunek/Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia rachunku/faktury.

9. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


REKLAMACJE, ZWROTY I WYMIANA – PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionego w Sklepie Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.). Reklamację można złożyć w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania produktu.

2. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania Produktu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres kontakt@kuchniamateusza.pl. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Odstępując od umowy Klient musi dostarczyć na własny koszt nieużywany i nienaruszony Produkt wraz z metkami, paragonem/fakturą i wypełnionym Formularzem Zwrotu. Formularz Zwrotu można pobrać tutaj. Należy go wydrukować i dołączyć do Produktu.

5. Zwrotu Produktu należy dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem poleconym priorytetowym (Klient musi posiadać dowód nadania przesyłki) lub za pośrednictwem kuriera.

6. Produkty zakupione w sklepie stacjonarnym NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM. Klient ma jednak prawo wymienić zakupiony towar na voucher o wartości zakupionego Produktu, i wykorzystanie go na kolejne zakupy w sklepie stacjonarnym.

7. Klient za zgodą Sprzedawcy może Wymienić Produkt na inny po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Sprzedawcy, (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@kuchniamateusza.pl) o ile produkt dotrze do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.

8. W przypadku Wymiany Produktu, wartość zakupionego uprzednio produktu będzie wliczona w cenę nowego produktu, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio zapłacona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na rachunek bankowy Klienta.

9. W przypadku Reklamacji Usługodawca w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do Reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

10. Jeżeli Reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, Sklep ustala z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy zakupiony Produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.

11. Skutki odstąpienia od umowy – w przypadku Zwrotu Produktu Klient otrzyma zwrot pełnej kwoty (w tym kosztów dostarczenia Produktu), którą uiścił na rzecz Usługodawcy w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez Usługodawcę zwróconego Produktu. Forma zwrotu pieniędzy będzie taka, którą Klient wybrał w Zamówieniu.

12. Zwrot pieniędzy nie przysługuje Klientowi jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony, niekompletny, nosił ślady używania lub jeśli Klient nie dołączy paragonu/faktury, metek i oryginalnego opakowania.

13. Zwrotom nie podlegają Produkty zmodyfikowane lub wykonane na indywidualne zamówienie Klienta.

14. Koszty dostarczenia do Usługodawcy Zwrotu ponosi Klient. W przypadku uznania Reklamacji koszt dostarczenia do Usługodawcy Reklamacji ponosi Usługodawca.

15. Reklamacje oraz Zwroty należy przesyłać na adres: Stowarzyszenie Excalibur, ul. Suwalska 5/7, 65-548 Zielona Góra, Polska.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.kuchniamateusza.pl.

2. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

5. Aktualny Regulamin jest opublikowany na stronie Sklepu.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

7. Spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.